هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح توسعه راهبردی (CDS)بافت قدیم شهر یزد با لینک مستقیم
دانلود طرح توسعه راهبردی (CDS)بافت قدیم شهر یزد با لینک مستقیم

دانلود طرح توسعه راهبردی (CDS)بافت قدیم شهر یزد با لینک مستقیم

در سالهاي اخیر براي حدود 100 شهر در دنیا طرح هاي استراتژي توسعه شهري تهیه شده است . با توجه به رویکرد نوین مطرح در این گونه طرح ها و نتایج مثبت حاصله از آن در کشورهاي مختلف و همچنین چالش هاي بسیاري که روند سنتی طرح هاي شهري در کشور مطرح می سازند، ضرورت تهیه چنین طرح هایی را تبیین می کندهدف کلیدي طرح راهبردي توسعه بافت قدیم یزد تهیه و اجراي استراتژي براي بافت قدیم است که به دنبال تدوین برنامه هایی براي بهبود مدیریت و حکمروایی شهري، افزایش سرمایه گذاري براي ایجاد فرصت هاي اشتغال و گسترش خدمات و تثبیت جمعیت و توزیع متوازن آن در سطح محلات بافت قدیم ، ارتقاء سطوح پایداري در محلات و … می باشد.

 مبلغ: 20000  ریال