هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح برآورد سطح و تهیه نقشه اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تفسیر رقومی داده های ماهواره ای با لینک مستقیم

دانلود طرح برآورد سطح و تهیه نقشه اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تفسیر رقومی داده های ماهواره ای با لینک مستقیم

امروزه فناوری سنجش از دور و استفاده از داده های ماهواره ای به صورت گسترده برای مطالعه و شناسایی پدیده های زمینی از جمله کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. این داده ها توسط ماهواره های منابع زمینی، در سطوح وسیع و پیوسته از پدیده های زمینی اخذ می شوند. دادههای ماهواره ای، با توجه به دید کلان و پیوسته ، خاصیت تکراری بودن آن ها، امکان دسترسی به تاریخ های مختلف، استفاده از امواج طیفی مختلف برای ثبت پدیده های زمینی و قابلیت مطالعه و پردازش داده ها با نرم افزارهای رایانه ای، به عنوان تامین کننده نیازهای اطلاعاتی پایه و بهنگام برای استفاده در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفته اند.

هدف اصلی پروژه ی مشترک  برآوردسطح وتهیه نقشه اراضی کشاورزی بااستفاده ازتفسیررقومی دادههای ماهوارهایانتقال فناوری سنجش از دور به سازمان های جهاد ک شاورزی استان و امکان بهره مندی از آن در بخش کشاورزی اس ت. با فرهنگ سازی در زمینه استفاده از فناوری سنجش از دور و انتقال آن به استان ها، بستری مناسب برای تعریف، اجرا و نظارت پروژه های مورد نیاز توسط کارشناسان استان ها فراهم می شود. اجرا و نظارت پروژه براساس موافقت نامه داخلی مبادله شده بین سازمان جهاد کشاورزی استان و دفتر آمار و فناوری اطلاعات، بر عهده مدیریت طرح و برنامه استان و گروه سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی دفتر آمار و فناوری اطلاعات بوده است.

دانلود