هاست
خانه / متفرقه / دانلود شرح خدمات تهيه برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي

دانلود شرح خدمات تهيه برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي

طي دهه هاي اخير به تدريج محلات نابسامان و سكونتگاههاي غيررسمي ، به طور عمده در حاشيه شهرهاي بز رگ كشور ، خارج از برنامه رسمي توسعه شهري و به صورت خودرو شكل گرفته و گسترش يافته است .اين محلات خودرو يا حاشيه نشين ، به بيان درست تر اسكان غيررسمي ناميده شده اند و كاركرد اصلي آنها تامين زمين و الگوي ساخت متناسب با توان مالي گروهها  كم درآمد اغلب مهاجر است . اين گونه سكونتگاهها كه سيماي نازيبا ، خدمات ناكافي و ساكنان كم توان و مشاغلي نامطمئن دارند ، محيطي آماده براي پذيرش نابهنجاري هاي اجتماعي و باز توليد فقر فراهم مي سازند و خطر پذيري بالايي در برابر سوانح طبيعي دارند . حجم گسترده و روند روبه افزايش سكونت گاههاي غيررسمي در كشور ، تهيه و تصويب سندي را باعث شد كه چارچوب و نحوه فعاليت هناهنگ بخش دولتي عمومي و مشاركت مردمي براي چاره جويي مشكلات اسكان غيررسمي را مشخص مي سازد . سند ملي توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي در تاريخ 82/11/19 به تصويب هيئت محترم دولت رسيدكه اصول و راهبرهاي تصريح شده در آن راهنماي اساسي اين شرح خدمات است.

دانلود