هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود سند راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن
دانلود سند راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن

دانلود سند راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن

طرح جامع مسکن حاصل تلاش 24 گروه مطالعاتی است که مطالعات موضوعی طرح را در سال 1383 انجام داده اند. این طرح همچنین متکی به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهار دهه برنامهریزی توسعه بخش مسکن، توسط پژوهشگران و برنامهریزان انجام شده است.

مطالعات انجام شده، در سازمان ملی زمین و مسکن و سایر معاونت های وزارت مسکن و شهرسازی ، به ویژه در سالهای 1376 تاکنون، زمینه ساز و پشتیبان بخش عمده ای از یافته های این طرح میباشند.

دانلود سند راهبردی و اجرایی طرح جامع مسکن

دانلود