هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود سند توانمندسازي و ساماندهي، اسكان غيررسمي
دانلود سند توانمندسازي و ساماندهي، اسكان غيررسمي

دانلود سند توانمندسازي و ساماندهي، اسكان غيررسمي

اسكان بشر، نقشي تمدن‌ساز در فرايند تاريخي توسعه جوامع داشته است. در اين فرايند شهرها، به مثابه برترين سطح اسكان، كانون‌ ايفاي اين نقش بوده‌اند. چشم‌انداز توسعه جهاني نشان مي‌دهد كه اين نقش همچنان تداوم دارد و اين مهم در گرو برپاكردن و نگاه داشتن شهرهايي است مولد و پايدار، با محيطي قابليت‌زا، مناسب زيست، فعاليت و حفاظت‌كننده محيط زيست.

            از پديده‌هاي عمده ناپايدار كننده شهري – به ويژه در كشورهاي در حال توسعه – گونه‌اي شهرنشيني با مشكلات حاد موسوم به اسكان غيررسمي(1) است؛ كه بنا بر مشاهدات جهاني در حال گسترش فزاينده است.

            اين‌گونه سكونتگاه‌ها هر چند جلوه‌اي از فقر است اما بازتاب كاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياست‌هاي دولتي و بازار رسمي نيز محسوب مي‌شوند. اسكان غيررسمي به سبب باز توليد فقر و گسترش آن،‌ به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه‌اي بيش‌تر براي حل مشكلات – در مقايسه با هزينه پيشگيري از آن‌ها، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري و نيازمند تدابير ويژه‌اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آن‌ها در آينده است. از آن‌جا كه اسكان غيررسمي از زمينه‌اي فراتر از مكان آن نشأت مي‌گيرد و بر محيطي فراتر از مكان آن نيز تأثير مي‌گذارد، چاره‌جويي اين مسأله به سياستگذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلكه در سطح ملي نياز دارد.

دانلود سند

پاسخی بگذارید