هاست
خانه / آموزش / دانلود جزوه آموزشی نرم افزار ILWIS
دانلود جزوه آموزشی نرم افزار ILWIS

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار ILWIS

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

 

حوضه آبخیر

فیزیوگرافی

آشنایی با نصب برنامه

وارد کردن اطلاعات

سیستم تصویر

الیپسوئید

دیتوم

تغییر سیستم مختصات

زمین مرجع کردن (ژئورفرنس)

رقومی کردن نقشه های خطی، چند خطی و نقطه ای

تهیه نقشه های مدل ارتفاعی رقومی از نقشه های خطی همتراز

تهیه نقشه های مدل ارتفاعی رقومی از ترکیب نقشه های همتراز و نقشه نقطه ای ارتفاعی

نرم کردن نقشه مدل ارتفاعی

نقشه شیب

تهیه نقشه های تغییرات ارتفاع در راستای محورهای X و Y

اجرای دستور برای تهیه نقشه شیب به درصد و درجه

طبقه بندی نقشه شیب به درصد

خلاصه سازی و حذف پیکسل

برش نقشه شیب بر اساس حوضه مورد مطالعه

محاسبه مساحت واحدهای طبقه بندی شده

تهیه نقشه جهت شیب و طبقه بندی آن

تعریف مناطق مسطح در نقشه طبقه بندی شده

خلاصه سازی پیکسل ها و برش نقشه

محاسبه مساحت واحدهای طبقه شده نقشه جهت شیب

نقشه هیپسومتری، تعریف و محاسبه

محاسبه ارتفاع متوسط با روش متداول و با امکانات GIS

تهیه نیمرخ طولی رودخانه

نرم کردن مسیر رودخانه

محاسبه نسبت انشعاب رودخانه

محاسبه تراکم رودخانه

مرکز ثقل و محاسبه آن

زبان برنامه نویسی نرم افزار Ilwis

استخراج اطلاعات فیزیوگرافی برای زیرحوضه های موجود در حوضه اصلی

کنترل خروجی های GIS در فیزیوگرافی

خروجی گرفتن از نقشه و پرینت

نمونه گزارش فیزیوگرافی

دانلود فایل