هاست
خانه / دانلود مقالات / بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري راهبردي به سوي دستیابی به ابعاد کالبدي توسعه پایدارشهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده کوي سجادیه)

بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري راهبردي به سوي دستیابی به ابعاد کالبدي توسعه پایدارشهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده کوي سجادیه)

در حال حاضر بسیاري ازشهرهاي کشور با مسأله اي به نام بافت هاي فرسوده مواجه هستند.این بافت ها یا هسته هاي قدیمی شهرها بوده وبه مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده اندو یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي شکل گرفته و از این رو اکنون با مسائل و مشکلات بسیاري روبرو بوده و این مشکلات را به کل شهر نیز تسري می دهند.
به نظر می رسد در بافت هاي فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبان گیر این بافت ها کارآمدترین رویکرد که بتوان براي مواجهه با کاستی ها و نارسائی ها اتخاذ نمود, نیل به اهداف توسعه پایدار درعرصه بهسازي این بافت ها می باشد. روش به کار گرفته در این پژوهش از نوع توصیفی است و اطلاعات به دو طریق مطالعات اسنادي و میدانی (پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده) جمع آوري شده است. جامعهي آماري این تحقیق، ساکنین کوي سجادیه با جمعیتی بالغ بر 5347 نفر هستند. با بررسی ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیستمحیطی محدودهي مورد مطالعه و مصاحبه با ساکنین
محله مورد نظر، مشکلات و معضلات کالبدي با 36 درصد، بیش ترین اسباب نارضایتی ساکنین را فراهم ساخته است. پس از مشکلات کالبدي، به ترتیب معضلات اقتصادي با 26 درصد و معضلات اجتماعی با 25 درصد و مشکلات زیستمحیطی با 13 درصد بیش ترین درصد ،Gis معضلات را به خود اختصاص داده است.براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهاي Spss و Excelاستفاده شده است.  بنابراین در این تحقیق سعی گردیده بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري را از چشم اندازي دیگر و با نگرش به مقوله توسعه پایدارمورد تحلیل قرار دهد.