هاست
خانه / دانلود مقالات / بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری

بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری

چکیده :
بافتهای متراکم و فرسوده امروزه بخشهای قابل توجهی از شهرهای بزرگ مارا تشکیل می دهند. در شهر تهران هم اکنون بیش از ۶۰ درصد بافتهای مسکونی فرسوده اند که نیاز به نوسازی و بازسازی دارند که از این تعداد ۳۰ درصد نیازمند تخریب کاملند. وجود ویژگیهایی نامطلوب همچون کاربریهای ناسازگار، تراکم ترافیک، تراکم شدید جمعیت، وضعیت ناسالم زیست محیط ی، کمبود تسهیلات اجتماعی و خدمات شهری مدیریت شهری را به سمت اجرای بر نامه های نوسازی و بازسازی این مناطق سوق داده است. بلند مرتبه سازی بدلیل داشتن امتیازاتی از قبیل استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهر ها، تامین فضای باز و محیط زیست بهتر می تواند یکی از راهکارهای موثر در جهت ارتقای کیفی وضعیت مناطق متراکم و فرسوده شهری بشمار آید.
در این مقاله ضمن تعریف ساختمان بلند و مرور پیشینه قوانین و مقررات احداث این گونه ساختمانها در ایران، شرایطناطق متراکم و فرسوده را مورد مطالعه قرار داده و مزیتهای بلندمرتبه سازی به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت مناطق متراکم و فرسوده بررسی می گردد

دانلود مقاله