هاست
خانه / دانلود مقالات / بررسي ساختار مسکن در روستاهاي همدان
بررسي ساختار مسکن در روستاهاي همدان

بررسي ساختار مسکن در روستاهاي همدان

مسکن از جمله نيازهای اساسی زندگی اجتماعی است که انسان برای آسايش و آرامش پس از کار و برای بدست آوردن نیروی جسمی و فکری دوباره به آن نیاز دارد.«مسکن با مسایل مربوط به محیط طبیعی، نوع معیشت، شکل خانه و سیر زندگی اجتماعی پیوند خورده و از سویی ذوق هنری،معیارهای اجتماعی، بنیادهای خانوادگی و خویشاوندی ،سنتها و عقاید و پندارها و باورهای درونی انسان، در هر گوشه کره خاکی بر آن طرح خاصی بخشیده است.