هاست
خانه / دانلود مقالات / ایدئولوژیهای حاکم بر جغرافیای ایران

ایدئولوژیهای حاکم بر جغرافیای ایران

هر گروه انسانی که ساختار و تشکیلاتی ایجاد می کند (در هر ابعادی) برای خود رسالتی پنهان و آشکار قایل است، ممکن است خلاصه این رسالت و اهداف در اساسنامه آن تشکیلات ذکر شده باشد. پس از رنسانس و به خصوص پس از انقلاب صنعتی که دانشگاههای مدرن در غرب نضج می گرفت آنها رسالت ها و اهدافی را برای تشکیلات خود تعریف کردند که برخی از آنها بر همگان روشن است و بخش دیگر از اهداف که معمولا مهمترین و سیاسی ترین آنها هستند فقط بر خواص آشکار است. این امر ویژه دانشگاه های غربی نیست بلکه همه گروه ها و تشکل ها از جمله احزاب را نیز شامل می شود. بنابراین در پس هر ساختاری یک ایدئولوژی خوابیده است. این مقاله کوشش دارد ایدئولوژیهای حاکم بر جغرافیای ایران را از بدو پیدایش گروه جغرافیای دانشگاه تهران تا کنون مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. چون در این زمینه این اولین کوشش است، مسلما مقاله دارای کاستیها و خطاهایی خواهد بود.

دانلود