هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / انجام مطالعات و تهیه طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران
انجام مطالعات و تهیه طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران

انجام مطالعات و تهیه طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران

گزارش حاضر، محصول یافته های بخش برنامه ریزی کالبدی تا مقطع زمانی فعلی است که در مدت باقی مانده انجامخدمات، حسب تداوم فعالیت ها، کامل تر خواهد شد.
این گزارش در برگیرنده معیارهای طراحی می باشد که مستند به اطلاعات پایه گردآوری شده و بر اساس روشهای توصیهشده در نظام فنی و اجرایی کشور تدوین شده اند.
طرح چنین موضوعی در بخش برنامه ریزی کالبدی از این جهت ضروری است که علی رغم نیاز به فضاهای نمایشگاهی در روند پرشتاب توسعه کشور )و بویژه پروژه حاضر که سهم چشمگیری در تامین این کاربری را به عهده دارد( متاسفانههنوز کاربری نمایشگاهی در مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور شناسایی نشده و دستورالعملهای برنامه ریزی و طراحی خاص آن توسط دستگاههای مسئول و مرجع، تهیه و ابلاغ نگردیده اند.نگاهی به فهرست ۱۷ گانه کاربریهای شناخته شده در این نظام که تعاریف آن مربوط به سالهای دهه ۴۰ کشور هستند ومقایسه آن با کاربریهای متنوع و منتزع شده قانونی که در سالهای بعد شکل گرفته اند و عملاً مورد استفاده قرار دارند)رجوع به نمودار صفحه بعد( نشان می دهد که برای این کاربری نیز همچون سایر کاربریهای شهری و معماری، می بایستجایگاه متمایزی در نظر گرفته شود که متناسب با فعل آن و ویژگی های مترتب بر گردش کار متفاوت آن از سایر کاربریها،بتواند موضوع برنامه ریزی و طراحی قرار داد.از این رو با توجه به فقدان اطلاعات مرجع جهت برنامه ریزی های کالبدی، معیارهای مناسبی در این گزارش گردآوری،تحلیل و ارایه گردیده اند تا کارپایه اقدامات بعدی قرار گیرند.

قیمت:۶۰۰۰ تومان

 

پاسخی بگذارید