هاست
خانه / دانلود مقالات / ارزيابي كاربرد مدل تحليل عاملي (Factor Analyst) در تشخيص فرسودگي كالبدي بافت با استفاده از GIS
ارزيابي كاربرد مدل تحليل عاملي (Factor Analyst) در تشخيص فرسودگي كالبدي بافت با استفاده از GIS

ارزيابي كاربرد مدل تحليل عاملي (Factor Analyst) در تشخيص فرسودگي كالبدي بافت با استفاده از GIS

 

شهرها نيز مانند موجودات زنده، حيات و ممات دارند و اگر در بستر زمان، عوامل عارضي و برهم زننده تعادل زيستي آنها كنترل نشود، زمينه هاي زوال و نيستي شان پديد مي آيد. يكي از عوامل برهم زننده تعادل زيستي، توسعه غير رسمي در مناطق خارج از محدوده قانوني شهر، توسط فقيرترين اقشار جامعه است. اين مناطق از انواع مشكلات و نارسايي ها، از قبيل معضلات اجتماعي – فرهنگي بزهكاري اجتماعي، ناهمگو ني فرهنگي و …، بافت خودرو  دانه بندي نامناسب، عرض كم معابر، جهت گيري نامطلوب، … ، فرسودگي كالبدي (مصالح نامرغوب، سازه نامناسب و …) و غيره رنج مي برند.

دانلود